bilim-dersimiz
  Tarih Öğrenmenin Faydaları
 
TARİH ÖĞRENMENİN FAYDALARITarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.

TARİHİNKONUSU NEDİR? 
Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.
TARİH ANLATIMINDA YER VE ZAMANIN ÖNEMİ NEDİR?
1)- Yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın GERÇEK olup olmadığını anlarız. 2)- Olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir. Çünkü o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu, o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler.
SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Bütün olaylar bir zincirin halkalari gibi birbirine bağlidir. her olay kendisinden önceki olayın SONUCU, kendisinden sonraki olayın SEBEBİ'dir. Önceki olayı bilmezsek, sonraki olayı kavrayamayız. OLAY NEDİR? OLGU NEDİR? OLAY: İnsanları ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve benzeri alanlarda meydana gelen oluşumlardır. 

 OLGU: Oluşum süreci içinde ya da başka bir şeyin belirtisi olarak gözlemlenmiş olaylardan ibarettir. Örnek: Anadolu'nun Türkler tarafından fethi OLAY'dır. Anadolu'nun Türkleşmesi OLGU'dur. 

TARİH FELSEFESİ NEDİR?
Tarihi tecrübeleri günümüz meselelerinin çözümü için yeniden yorumlamaya Tarih Felsefesi denir. 
TARİHİN TASNİFİ(SINIFLANDIRILMASI)
1)- Zamana Göre Sınıflandırma: (Örnek: Ortaçağ tarihi,15. yüzyıl tarihi gibi...) 2)- Mekana(Yer) Göre sınıflandırma: (Örnek:Türkiye Tarihi,Avrupa tarihi gibi...) 3)- Konuya Göre Sınıflandırma: (Örnek: Tıp Tarihi, Sanat tarihi gibi...) 
TARİHİ NEDEN SINIFLANDIRIYORUZ?
Tarihi Zamana, Mekana ve Konuya göre sınıflandırmamızın nedeni öğrenmeyi,öğretmeyi,araştırmayı kolaylaştırmakdır. 
TARİHİN YÖNTEMİ:
Tarihi olayları araştıran bir tarihçi sırasıyla aşağıdaki yöntemleri uygular. 1)-KAYNAK ARAMA: Önce olayla ilgili kaynaklar aranır. Kaynaklar 2'ye ayrılır: 1- Ana Kaynaklar(Birinci el kaynaklar): Olayın geçtiği döneme ait kaynaklardır.
2- İkinci El Kaynaklar: Ana kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan kaynaklardır.
Ayrıca kaynakları YAZILI ve YAZISIZ kaynaklar diye de ikiye ayırabiliriz:
1- Yazılı Kaynaklar: Kitabeler, fermanlar, kanunlar, mahkeme kayıtları, noterlik yazıları, gazeteler, dergiler vb... 
2- Yazısız(Sözlü) Kaynaklar: Evler, kaleler, tapınaklar, heykeller, silah, eşyalar, destanlar,efsaneler, fıkralar, atasözleri örf ve adetler vb...
2)- VERİLERİ TASNİF, TAHLİL VE TENKİT ETME: a)- Tasnif(Sınıflandırma): Elde edilen bilgiler zamana, mekana ve konuya göre tasnif edilir. b)- Tahlil(Analiz=İnceleme) : Kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler güvenilir mi? Karşılaştırma yapılarak bilgiler bu yönde incelenir. c)- Tenkit(Eleştiri): Elde edilen bilgilerin işe yarayıp yaramadığı, hangi bilgilerin kullanılacağı belirlenir.
3)- SENTEZ(BİRLEŞTİRME): Kaynaklardan elde edilen bilgiler düzenlenerek yazılması safhasıdır.

Tarih, amacı olmayan kuru bilgi yığını değildir. Tarih bize geçmiş olaylardan örnekler vererek gelecek ile ilgili yol gösterir. Geçmişte yapılan hatalardan ders alınarak hata yapmamamızı sağlar. Atatürk'e göre "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Tarihi yazan, tarihi yapana sadık kalmalıdır." Atatürk'e göre değişmeyen gerçeği aydınlatmak gerekir. Tarihin ana hatları yazılmalı ve dünyaya tanıtılmalıdır. 

İnsanların geçmişi öğrenme istekleri tarih biliminin doğmasına neden olmuştur . Tarih bilimi insan topluluklarının yaşayışlarını , mücadelelerini , siyasi olaylarını , kültür ve uygarlıklarını inceler. Zamanımızda kullandığımız herşeyin başlangıcı eski insanların buluşlarına yaptıklarına ve birikimlerine dayanır . 
Tarih bu olayları incelerken sebep sonuç ilişkileri üzerinde durur. Olayları ilişkilendirir . Olayın geçtiği yeri ve zamanı belirler. Olayları belgelere dayalı olarak anlatır . Belgeler ; yazılı ve yazısız belge olarak ikiye ayrılır . Tarih bizden önce yaşayan insan toplumlarının yaşayışlarını kültür ve uygarlıklarını yer ve zaman göstererek , belgelere dayanarak anlatan bilimdir .
Tarihte tüm olaylar bir zaman süreci içinde gelişir ve olgunlaşır . Tarihi masaldan ayıran öğelerden biri de zamandır . Zamanın ölçülmesi soyut bir kavramdır . Ancak yinede insanlar İlkçağ’dan beri zamanı ölçmeyi başarmışlar ve çeşitli takvimler yapmışlardır .
Uzayda bazı olaylar hep değişmeyen bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşir . Bunlardan bir tanesi dünyanın güneşin etrafında dönmesidir . Bundan yıllar oluşur . Önemli bir olayda yılların başlangıcı olur . Takvimlerde buna göre düzenlenir . Her takvimde o başlangıç olayının öncesi ve sonrası vardır . Süresi hep aynı olan zaman sürecine yıl adı verilir . Dünya’nın güneş etrafında bir tam dönüşü süresi hiç değişmez .
Dünya bu dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar. Buna güneş yılı denir . Ay da Dünya etrafında 12 dönüşünü 354 günde tamamlar buna ay yılı denir .
Yüz tane yıla “ Yüzyıl “ veya “ Bir Asır “ denir . Kısaca “yy“ şeklinde gösterilir . 
50 yıla yarım yüzyıl denir . Bir yılda iki yarım yüzyıl vardır . Başlangıçtan sonraki yıllar için ;
0 – 50 arası , o yüzyılın birinci yarısıdır . 
0 – 100 arası o yüzyılın ikinci yarısıdır . 
Başlangıçtan önceki yıllar ise başlangıca yaklaştıkça küçülür . Başlangıçtan önceki yıllar için ;
100 – 50 arası , o yüzyılın birinci yarısıdır 
50 – 0 arası , o yüzyılın ikinci yarısıdır . 
25 yıla çeyrek yüzyıl denir .
* Bir yüzyılda dört tane çeyrek yüzyıl vardır . 
İnsanlık tarihi çok uzun bir zaman sürecini kapsar . Bu uzun süre tarih öğreniminde kolaylık sağlaması için toplumlar üzerinde etkili olan önemli olaylar başlangıç ve bitiş kabul edilerek çağlara ayrılır . Çağ iki önemli olay arasındaki zaman dilimidir .
Tarihçiler yazının bulunuşunu tarihin başlangıcı olarak kabul ederler . Çünkü yazının bulunuşu ile birlikte o dönemler hakkındaki bilgilerimiz birdenbire artmıştır . Bu nedenle yazıdan önceki döneme , o dönem hakkındaki bilgilerimiz sadece yazısız belgelere dayandığı ve az olduğu için Karanlık Devirlerveya Tarih Öncesi Devirler denir . Yazının bulunuşundan sonra bilgilerimiz birden bire artar . Bu dönemede Tarih Çağları ( devirleri ) denir .
Tarih öncesi devirler o dönem insanlarının aletlerin yapımında kullandıkları malzeme ile bunların işlenmesi yönünden ikiye ayrılır . Bunlar Taş ve Maden devirleridir .
*Taş devri , 
Yontma Taş ve Cilalı Taş Devri olmak üzere ikiye ayrılır . 
Maden Devri de 
Bakır Devri , Tunç Devri ve Demir Devri diye üçe ayrılır.
Tarih devirleri ise , insanları etkileyen olaylar ve gelişmeler dikkate alınarak Çağ adı verilen bölümlere ayrılır .
*Tarih Çağları , 
İlk Çağ , Orta Çağ , Yeni Çağ ve Yakın Çağ dır .Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Emir Fidan( esenfidanhotmail.com ), 16.10.2014, 18:01 (UTC):
rjlkhfgjhghhhhBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Siten:
Mesajınız:

 
  Bugune kadar 34413 ziyaretçi (71778 klik) kişi bu siteye ziyaret etti. 2011 Bütün hakkı saklıdır .  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=